Optimize All Mysql Databases on Plesk

  MySQL, Plesk
mysqlcheck -u admin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` -o --all-databases